Tropo 236: Ni hubo tampoco

Ayer no hubo tropo, ni hoy tampoco.